You are here

ANBI status

Schenken met voordeel
U kunt de Hortus financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door de Culturele ANBI status van de Stichting Hortus geeft dit ook voor u nog een extra voordeel. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor van 1,25 vermenigvuldigd mag worden. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Dit betekent dat uw schenking u in bijna alle gevallen minder dan de helft kost. Als u bijvoorbeeld € 1000,- schenkt, dan mag u €1.250,- aftrekken van de belasting. Bij een belastingschijf van 42% kost uw schenking van € 1000,- u uiteindelijk dan €475,- .

Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Er geldt dus een plafond voor deze vermenigvuldigingsfactor: u kunt in totaal maximaal € 1.250,- per jaar extra (25% van 5.000) in aftrek brengen. Bovendien geldt een minimum drempel en een maximum als plafond. Giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke schenkingen
Wilt u structureel bijdragen aan de Hortus? Dat kan via een notariële akte. Een notariële akte is een afspraak tussen u en de Hortus, vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke schenkingen over een periode van 5 jaar of langer schenkt u geheel belastingvrij.
Een periodieke schenking kan ook vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen
 notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die u kunt gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Meer informatie over onze doelstellingen, werkwijze, financiën, activiteiten en  projecten vindt u in de volgende bijlagen.

ANBI status de Hortus
Naam    Stichting Hortus Botanicus Amsterdam
RSIN      008698612
Contactgegevens Plantage middenlaan 2a 1018DD Amsterdam. 020-6259021 Info@dehortus.nl,
Bestuurssamenstelling:
Raad van Toezicht
Els Unger, voorzitter
Tinde van Andel
Pieter Geelen
Wouter Kolk
Nicole Kuppens
Ed Theunen

Bestuur
Taeke Kuipers, directeur / bestuurder
Beleidsplan: Beleidsplan 2017-2021.
Beloningsbeleid: 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 1 persoon, deze is ingeschaald in Schaal 14 volgens CAO W&MD. Op grond van de in artikel 383 lid 1 boek 2 BW opgenomen vrijstelling is derhalve geen melding gemaakt van de bezoldiging bestuurders in de jaarrekening.
De werkzaamheden van de leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd.
Beloning van het personeel:
Het personeel van de Hortus volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) of de CAO Horeca.
Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
1a. het beheren en instandhouden van de Hortus Botanicus te amsterdam met de daarin aanwezige plantencollecties en opstallen;
1b. het beschermen van de cultuurhistorische waarden van de tuin en de opstallen; en voorts al hetgeen met een een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Financiële verantwoording: De financiele jaarverslagen vindt u hieronder.
Verslag uitgeoefende activiteiten: De jaarverslagen van de Hortus vindt u hieronder.

Jaarrekeningen en jaarverslagen

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014 Educatie
Jaarverslag 2014 Marketing, Communicatie en Programmering
Jaarverslag 2013 Educatie
Jaarverslag 2013 Marketing, Communicatie en Programmering
Jaarverslag 2012 Educatie
Jaarverslag 2012 Marketing, Communicatie en Programmering
Jaarverslag 2011 Educatie
Jaarverslag 2011 Marketing, Communicatie en Programmering

Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015